Cổng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ lĩnh vực Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cho các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN: (1) Nhóm Máy chủ; (2) Nhóm Hạ tầng (swich, router, firewall, metronet); (3) Nhóm Các phần mềm ứng dụng; (4) Nhóm An toàn thông tin; (5) Nhóm Trang thông tin điện tử;

VỚI 3 KÊNH HỖ TRỢ SẴN CÓ:

Cổng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ lĩnh vực Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cho các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN:

(1) Nhóm Máy chủ;

(2) Nhóm Hạ tầng (swich, router, firewall, metronet);

(3) Nhóm Các phần mềm ứng dụng;

(4) Nhóm An toàn thông tin;

(5) Nhóm Trang thông tin điện tử;