Thông báo

Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố năm 2017, 2018, 2019
Thứ ba, Ngày 12/12/2017, 10:15 SA Lượt xem: 2690 Cỡ chữ Màu chữ image

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại/fax/email: (028)3520.2727      Fax: (028)3520.2424
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:
1. Tên công việc: Thuê dịch vụ tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố
2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố năm 2017, 2018, 2019
3. Số thông báo mời thầu: 208 ngày 02/11/2017
4. Giá gói thầu: 103.722.106.820 đồng
5. Giá trúng thầu: 103.530.856.695 đồng
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 1.095 ngày.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số   185/QĐ-TTCNTTTT ngày 08/12/2017 do Giám đốc phê duyệt.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

Thuê dịch vụ năm 2017:

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Thành tiền
(VNĐ)
1 Nhóm thuê dịch vụ an ninh thông tin
1.1 Dịch vụ an ninh thông tin cho các máy chủ Trung tâm dữ liệu 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.1 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 8.657.045.833
1.2 Dịch vụ an ninh thông tin cho các máy chủ Trang thông tin điện tử thành phố 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.2 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 2.354.634.700
1.3 Dịch vụ an ninh thông tin cho các máy chủ Thư điện tử 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.3 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 206.052.000
2 Nhóm thuê dịch vụ và hệ thống trang thiết bị an ninh thông tin dành riêng
2.1 Hệ thống tường lửa ứng dụng web (WAF - Web Application Firewall) 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 2 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 1.762.800.000
2.2 Hệ thống chứng thực SSL 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 2 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 396.000.000
2.3 Hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 2 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 890.400.000
2.4 Hệ thống cân bằng tải cho các ứng dụng web 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 2 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 1.138.800.000
3 Nhóm thuê dịch vụ sao lưu dự phòng
3.1 Dịch vụ sao lưu cho máy chủ Trung tâm dữ liệu 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 3.1 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 13.849.939.175
3.2 Dịch vụ sao lưu cho máy chủ trang thông tin điện tử thành phố 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 3.2 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 1.627.686.400
Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT: 30.883.358.108
Thuế GTGT 10%: 3.088.335.811
Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT: 33.971.693.919

Thuê dịch vụ năm 2018:

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Thời gian thuê DV
(Tháng)
Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền
(VNĐ)
1 Nhóm thuê dịch vụ an ninh thông tin
1.1 Dịch vụ an ninh thông tin cho các máy chủ Trung tâm dữ liệu 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.1.1 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 8.933.826.000 8.933.826.000
1.2 Dịch vụ an ninh thông tin cho các máy chủ Trang thông tin điện tử thành phố 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.1.2 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 2.354.880.000 2.354.880.000
1.3 Dịch vụ an ninh thông tin cho các máy chủ Thư điện tử 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.1.3 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 206.052.000 206.052.000
2 Nhóm thuê dịch vụ và hệ thống trang thiết bị an ninh thông tin dành riêng
2.1 Hệ thống tường lửa ứng dụng web (WAF - Web Application Firewall) 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.2 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 1.762.800.000 1.762.800.000
2.2 Hệ thống chứng thực SSL 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.2 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 396.000.000 396.000.000
2.3 Hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.2 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 890.400.000 890.400.000
2.4 Hệ thống cân bằng tải cho các ứng dụng web 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.2 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 1.138.800.000 1.138.800.000
3 Nhóm thuê dịch vụ sao lưu dự phòng
3.1 Dịch vụ sao lưu cho máy chủ Trung tâm dữ liệu 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.3.1 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 14.307.036.862 14.307.036.862
3.2 Dịch vụ sao lưu cho máy chủ trang thông tin điện tử thành phố 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 1.3.1 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 1.628.006.400 1.628.006.400
Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT: 31.617.801.262
Thuế GTGT 10%: 3.161.780.126
Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT: 34.779.581.388

Thuê dịch vụ năm 2019:

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Thời gian thuê DV
(Tháng)
Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền
(VNĐ)
1 Nhóm thuê dịch vụ an ninh thông tin
1.1 Dịch vụ an ninh thông tin cho các máy chủ Trung tâm dữ liệu 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 2.1.1 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 8.933.826.000 8.933.826.000
1.2 Dịch vụ an ninh thông tin cho các máy chủ Trang thông tin điện tử thành phố 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 2.1.2 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 2.354.880.000 2.354.880.000
1.3 Dịch vụ an ninh thông tin cho các máy chủ Thư điện tử 01
(Chi tiết tham chiếu tại mục 2.1.3 Phụ lục 05)
Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 206.052.000 206.052.000
2 Nhóm thuê dịch vụ và hệ thống trang thiết bị an ninh thông tin dành riêng
2.1 Hệ thống tường lửa ứng dụng web (WAF - Web Application Firewall) 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 2.2 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 1.762.800.000 1.762.800.000
2.2 Hệ thống chứng thực SSL 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 2.2 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 396.000.000 396.000.000
2.3 Hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 2.2 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 890.400.000 890.400.000
2.4 Hệ thống cân bằng tải cho các ứng dụng web 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 2.2 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 1.138.800.000 1.138.800.000
3 Nhóm thuê dịch vụ sao lưu dự phòng
3.1 Dịch vụ sao lưu cho máy chủ Trung tâm dữ liệu 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 2.3.1 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 14.307.036.862 14.307.036.862
3.2 Dịch vụ sao lưu cho máy chủ trang thông tin điện tử thành phố 01(Chi tiết tham chiếu tại mục 2.3.1 Phụ lục 05) Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 1.628.006.400 1.628.006.400
Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT: 31.617.801.262
Thuế GTGT 10%: 3.161.780.126
Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT: 34.779.581.388
BBT
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin